Župna crkva sv. Mihaela Arkanđela

Icon 13 3232aa3372ee5ea811456e17484e6e4677cffa43d64f434a8d0446c3a49c049e Trg Ante Starčevića 10

Župna crkva svetog Mihaela Arkanđela sagrađena je već potkraj srednjega vijeka. To je gotička građevina s karakterističnim mrežastim svetištem, visokim gotičkim profiliranim prozorima, zašiljenim portalima i čvrstim vanjskim potpornjima. Crkva je građena u 15. stoljeću i jedna je od rijetkih u Slavoniji preživjela tursku okupaciju. Opis župne crkve iz 1730. godine navodi da je posvećena svetom Mihaelu, da je zidana sa zidanim tornjem i jednim blagoslovljenim zvonom.

Rubno u kupoli svetišta naslikani su evanđelisti Matej, Marko, Luka i Ivan. Na sjevernom zidu svetišta, iznad ulaza u sakristiju izrađena je slika Isusa s učenicima u Emausu. Oltarna pala -ulje na platnu, rad je slikarice Marije Schoffman naslikan 1890. godine u Beču. Motiv je Sveti Mihael koji pobjeđuje sotonu. 

Crkva je tijekom svoje povijesti nekoliko puta obnavljana, a cjelovita obnova župne crkve i okoliša započela je 1995. godine. Rješenjem Ministarstva kulture, Uprave za zaštitu kulturne baštine, orgulje u Župnoj crkvi svetog Mihaela imaju svojstvo kulturnoga dobra te su upisane u registar kulturnih dobara Republike Hrvatske. Građene su oko 1852. godine u Pečuhu, a na vanjskoj strani kućišta nalaze se inicijali darovatelja CBP (Carlus Barun Prandau).

Crkva sv mihael 1