Franjo Šeper

Franjo Šeper rođen je u Osijeku 2. listopada 1905. godine, a bio je hrvatski nadbiskup i kardinal. Pohađao je Klasičnu gimnaziju u Zagrebu, a teologiju je studirao u Zagrebu i Rimu. U Rimu studij pohađa kao pitomac zavoda Germanicum, a na papinskom sveučilištu Gregoriani stječe doktorat iz filozofije i teologije. U Rimu je bio i zaređen za svećenika zajedno s Alojzijem Stepincem kojega je kasnije naslijedio kao zagrebački biskup.

Kao nadbiskup pokrenuo je Pastoralni tjedan za trajnu naobrazbu svećenika, osnovao katoličku novinsku kuću Glas koncila i Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije Kršćanska sadašnjost. Sudjelovao je na Drugom vatikanskom koncilu. Papa Pavao VI. imenovao ga je 1965. godine kardinalom, a bio je i predsjednik međunarodne teološke komisije, pročelnik rimskog zbora za nauk vjere te član brojnih vatikanskih vijeća i komisija. Kao pročelnik Kongregacije za nauk vjere bio je prvi Hrvat u povijesti koji je dosegnuo tako važan crkveni položaj. Šetalište uz Dravu u Osijeku nazvano je po njemu.

Franjo %c5%a0eper